Prodavač

-

Ukupno proizvoda i usluga: 4 Vidi sve

Prodaješ nešto? Prijavi se i otvori svoj webshop!

Činjenice i podaci

Cijena
Na upit
Dostupno Buzinska cesta 58, 10000 zagreb
Ovo je informativna ponuda. Za detalje kontaktirajte prodavača.

Opis

Zanimljive činjenice i korisni podaci

Tko je povlašteni kupac?
Povlašteni kupac je svaka pravna ili fizička osoba u RH koja je stekla status kupca električne energije temeljem ugovora o priključenju. Prema Zakonu o tržištu električne energije od 01.07.2008. godine svaki kupac može slobodno odabrati jednog od opskrbljivača. Za uvid u registar opskrbljivača kliknite ovdje .
 
Na koji se način dostavlja očitanje brojila?
Prema Mjernim pravilima Operator distribucijskog sustava (Elektra) vrši očitanje brojila jedan puta mjesečno do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec te mjerne podatke dostavlja Regulatoru tržišta odnosno Opskrbljivaču.
Kupac ima mogućnost samoočitanja brojila s time da je dužan potpisati ugovor o samoočitanju sa nadležnom Elektrom.
 
Kome se obratiti u vezi nestanka struje ili problema s kvalitetom električne energije?
Ukoliko kupac ima probleme sa prekidima napajanja ili s kvalitetom isporuke električne energije ima pravo obratiti se u mjesno nadležno distribucijsko područje odnosno pogon Operatora distribucijskog sustava (Elektra).
U skladu sa Mrežnim pravilima Operator distribucijskog sustava dužan je osigurati standardnu kvalitetu električne energije (napon, frekvencija, valni oblik), kao i dopušteni broj i trajanje prekida tijekom 1 godine.
 
Što je naknada za obnovljive izvore?
To je obračunski element koji je zakonom propisan (Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 155/2009) kao obveza svakog kupca električne energije u cilju prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije.
Na računima za utrošak električne energije naknada za poticanje u 2010.g. iznosi 0,005 kn po kWh + PDV.
Obveza opskrbljivača je da se sva prikupljena sredstva naknade za poticanje OIE transferiraju u HROTE, a koji je tim sredstvima dužan otkupljivati električnu energiju od povlaštenih proizvođača.
 
Što je mrežarina i na koji se način obračunava?
Mrežarina je neslužbeni naziv za naknadu korištenja prijenosne i distribucijske mreže koja se obračunava prema Tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja prijenosne i distribucijske mreže.
Obračunski elementi su utrošena električna energija u višoj tarifi, utrošena električna energija u nižoj tarifi, angažirana snaga u doba više tarife, prekomjerno preuzeta jalova energija i naknada za mjernu uslugu.
 
Što predstavlja obračunsko mjerno mjesto?
Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.
Obračunsko mjerno mjesto također može biti ali i ne mora, mjesto predaje, odnosno preuzimanja električne energije, a koje predstavlja mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti energetskog subjekta i kupca.
 
Status povlaštenog kupca
Od 1. srpnja 2008. godine, tržište električne energije u Republici Hrvatskoj otvoreno je za sve kupce. Svi kupci električne energije stekli su status povlaštenog kupca u opskrbi električnom energijom. To znači da svi kupci imaju mogućnost izbora opskrbljivača električnom energijom, sukladno Zakonu o tržištu električne energije. Ukoliko kupac želi izabrati novog opskrbljivača, s njim treba sklopiti ugovor o opskrbi, a s operatorom mreže ugovor o korištenju mreže. Povlašteni kupac, dakle, sklapa poseban ugovor o opskrbi električnom energijom s odabranim opskrbljivačem i neovisno o tome, ugovor/ugovore o korištenju mreže s operatorom mreže. Na temelju tih ugovora kupac prima i odvojene račune za usluge obuhvaćene pojedinim ugovorom.
Ugovor o korištenju mreže kupac zaključuje s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava, ovisno o tome na čiju je mrežu priključen. Ukoliko kupac posjeduje veći broj obračunskih mjernih mjesta, s operatorom mreže sklapa veći broj ugovora o korištenju mreže kojima se reguliraju uvjeti korištenja mreže na svim obračunskim mjernim mjestima kupca. Svi kupci priključeni na niskonaponsku i srednjenaponsku mrežu sklapaju ugovor o korištenju mreže s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.. S obzirom da se radi o reguliranoj djelatnosti, iznose naknada za korištenje mreže propisuje i donosi Vlada RH.
Zakon o tržištu električne energije omogućava kupcima kategorije kućanstvo da nastave koristiti javnu uslugu opskrbe, što znači da im je cijena električne energije regulirana i definirana tarifnim sustavima koje donosi Vlada RH. U tom slučaju, kupac ugovara opskrbu električnom energijom s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.– tvrtkom koja obavlja poslove javne usluge opskrbe električnom energijom. Cijene i tarifne modele u sustavu javne usluge možete pronaći ovdje.
Kupci koji izaberu novog opskrbljivača dobivati će dva računa – jedan za korištenje mreže od operatora mreže s kojim su sklopili ugovor i drugi za energiju i opskrbu od novog opskrbljivača.
 
Kupujete ili prodajete nekretninu – što trebate napraviti?
Kupac električne energije, odnosno stari vlasnik nekretnine, kod promjene vlasništva nad nekretninom dužan je:
u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnijeti opskrbljivaču Zahtjev za raskid Ugovora,
uz podneseni zahtjev priložiti isprave temeljem kojih je došlo do promjene vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, a sve isprave mora ovjeriti javni bilježnik),
omogućiti očitanje brojila,
platiti sve novčane obveze temeljem obračuna prema očitanju brojila.
U slučaju kada i stari i novi vlasnik nekretnine istodobno podnose svoje zahtjeve te donose usuglašeno očitanje (stanje brojila), koje ne odudara od očekivanog stanja - očitanje brojila nije preduvjet za sklapanje Ugovora.
Da bi postali kupac električne energije, morate biti vlasnik nekretnine - građevine ili s vlasnikom građevine, a uz suglasnost operatora mreže, sklopiti Ugovor o prijenosu, kojim vlasnik svoja prava i obveze prenosi na vas.
 
Zašto smo Vam obustavili isporuku električne energije?
Ako svoj račun za potrošenu električnu energiju niste platili u roku označenom na uplatnici, opskrbljivač će vas pisanim putem opomenuti te vam ispostaviti račun za troškove opomene, sukladno cjeniku nestandardnih usluga. Ako ni tada ne platite račun, isporuka električne energije bit će vam obustavljena. Ponovna isporuka električne energije bit će moguća tek kada podmirite svoje obveze te platite trošak ponovnog ukapčanja.
 
Kako promijeniti Tarifni model?
Sukladno Tarifnom sustavu, svakom je kupcu omogućen odabir tarifnog modela koji najviše odgovara njegovom načinu potrošnje.
Tarifni model možete promijeniti neograničeno puta godišnje, ako su na mjernom mjestu osigurani tehnički uvjeti potrebni za mjerenje potrošene električne energije prema odabranom tarifnom modelu. Kod promjene tarifnog modela, koja iziskuje zamjenu mjernih uređaja, troškove zamjene uređaja snosi podnositelj zahtjeva, prema cjeniku usluga.
Zahtjev za promjenu tarifnog modela trebate dostaviti vašem referentu. Ako kontakt ostvarite korištenjem ovih stranica, naši zaposlenici će vam se javiti i definirati potrebne radnje prema konkretnim podacima o mjernoj opremi instaliranoj na vašem mjernom mjestu.
 
Neovlaštena potrošnja?
Neovlaštenom potrošnjom - krađom električne energije, sukladno zakonskoj regulativi, smatra se:
samovoljno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
korištenje električne energije bez ili mimo mjernih uređaja,
onesposobljavanje mjernih uređaja,
davanje netočnih podataka koji utječu na obračun,
kada kupac troši električnu energiju preko mjerila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili je oštećena plomba.
NEOVLAŠTENA POTROŠNJA JE:
opasna - neovlaštene radnje na mjernom mjestu i priključku mogu prouzročiti požar i biti opasne za život;
protuzakonita - neovlaštena potrošnja je kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine (Zakon o energiji, NN 68/2001);
skupa - nakon otkrivanja neovlaštene potrošnje, obračunava se količina potrošene, a nenaplaćene električne energije, u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/2006) i Pravilnikom o sprječavanju neovlaštene potrošnje električne energije.
 
Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije
Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije (OIE) jedan je od strateških ciljeva energetske politike EU, iskazan i kroz europsko energetsko zakonodavstvo, odnosno Direktivu o promicanju uporabe električne energije iz OIE. Tom se Direktivom od zemalja članica traži uspostava sustava poticaja za OIE. Svaka država članica EU postavlja svoj nacionalni cilj za proizvodnju električne energije iz OIE, a Hrvatska je, kao zemlja kandidat, to učinila sredinom 2007. godine, donošenjem Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnje potiče.
Temeljem Uredbe Vlade RH od 1. srpnja 2007. godine naknada za poticanje uporabe OIE naplaćuje se od svih kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj. Uredbom je definirana jedinična naknada koja se izražava u kunama po potrošenom kilovatsatu električne energije (kn/kWh).
Iznos naknade vidljiv je na računima za električnu energiju, odnosno periodičnim obračunima (kod kupaca u akontacijskom sustavu), koje kupcima dostavlja njihov opskrbljivač. Naknada za poticanje uporabe OIE za proizvodnju električne energije u 2010. godini iznosi: 0,005 kn/kWh + PDV.
Za one koji žele doznati nešo više o sustavu prikupljanja naknade za poticanje uporabe OIE i načinu trošenja prikupljenih sredstava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pripremilo je letak Kako građani doprinose ulaganju u obnovljive izvore energije.

Prodavač

-

Ukupno proizvoda i usluga: 4 Vidi sve

Prodaješ nešto? Prijavi se i otvori svoj webshop!

Proizvodi i usluge ovog prodavača

U suradnji sa:
T-Hrvatski Telekom
SecureSigurno kupovina zajamčena
  • American Express
  • Master Card
  • Visa
  • PayWay
Načini plaćanja:
  • American Express
  • Master Card
  • Visa
  • Maestro
  • Google